Μέσω των πιστοποιήσεων ISO διασφαλίζεται η εφαρμογή των πρότυπων ασφαλείας, που ακολουθεί το προσωπικό μας κατά την διάρκεια διεκπεραίωσης έργων.

Έχει υιοθετηθεί από την εταιρεία και εφαρμόζεται ένα πρωτόκολλο διασφάλισης ποιότητας το οποίο συμπεριλαμβάνει το ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 τα οποία αποτελούν την ασφαλιστική δικλείδα για την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών. Η KMF International έχει πιστοποιηθεί για υπηρεσίες διεθνών μεταφορών, κατασκευής εμπορίας και ενοικίασης προκατασκευασμένων κτιρίων από μέταλλο, για μελέτη υλοποίηση και συντήρηση εξοπλισμού ασφαλείας σε εγκαταστάσεις λιμένων, αερολιμένων και βιομηχανικές.

ISO 14001:2015

Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2015 Στοχεύει στην συστηματοποίηση των διεργασιών μια επιχείρησης, με την χρήση διαφόρων επιχειρηματικών πρακτικών, με σκοπό την μείωση την περιβαλλοντικής επιβάρυνσης.

Download

ISO 15614-1

Η διαδικασία συγκόλλησης που χρησιμοποιεί ο κατασκευαστής , σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 16514 πρέπει να αξιολογηθεί με την διενέργεια σειράς δοκιμών/ελέγχων έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα και η ασφάλεια των κατασκευών.

Download

ISO 45001:2018

Το ISO 45001:2018 είναι ένα διεθνές πρότυπο που καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα σύστημα διαχείρισης της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία, με οδηγίες για τη χρήση του, ώστε να μπορεί ο οργανισμός να βελτιώνει προληπτικά τις επιδόσεις OH & S στην πρόσληψη τραυματισμών και κακής υγείας.

Download

ISO 9001:2015

Το πρότυπο διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2015 παρέχει μια σειρά κατευθυντήριων οδηγιών για να διασφαλιστεί ότι δεν θα παραλειφθεί κανένα σημαντικό στοιχείο που χρειάζεται ένα ΣΠΔ για να είναι επιτυχές.

Download